افتخارات

نتایج آخرین ارزشیابی مشتریان


- اخذ گرید A ساپکو بر پایه الزامات ساپکو SSR2  در سال 1391

- تمدید گرید A ساپکو در سال 1395

- تمدید گرید A ایساکو در سال 1393