آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی شامل:

1- آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ملی ایران در حوزه آزمون بر روی کلیه فیلترهای هوای سبک / سنگین خودرو بر اساس استاندارد ملی 34

2- انجام آزمون عملکرد مخازن جذب بخارات بنزین بر اساس استانداردهای:

آزمون کامل فیلتر هوای خودرو‌های سبک مطابق استاندارد ملی 34 ایران

هدف از این آزمون تعیین محدودیت/ اختلاف فشار واحد تحت آزمون در هنگامی که هوا تحت شرایط از پیش تعیین شده از آن عبور می‌کند، می‌باشد. محدودیت جریان هوا یا اختلاف فشار با یک عامل فیلتر تمیز یا عامل‌های فیلتر، در پنج بخش یکسان جریان هوا بین 50 تا 150 درصد جریان هوای اسمی، یا با توجه به توافق سازنده و کاربر اندازه‌گیری می‌شود.

بند 6-3 استاندارد ملی 34 ایران

هدف از این آزمون تعیین قابلیت نگه‌داری ناخالصی توسط واحد تحت آزمون می‌باشد. این آزمون را می‌توان با جریان هوای ثابت یا متغیر و با غبار ریز یا درشت آزمون انجام داد. در صورت تمایل می‌توان آزمون‌های بازدهی و ظرفیت را به‌‍طور هم‌زمان انجام داد.

بند 6-4 استاندارد ملی 34 ایران

هدف از این آزمون تعیین جرم کل به‌ دست آمده از واحد تحت آزمون در شرایط نهایی می‌باشد. این آزمون را می‌توان با جریان هوای ثابت یا متغیر و با غبار ریز یا درشت آزمون انجام داد. در صورت تمایل می‌توان آزمون‌های ظرفیت و بازدهی را به‌طور هم‌زمان انجام داد.

بند 6-5 استاندارد ملی 34 ایران

هدف از این آزمون تعیین قابلیت عامل فیلتر هوا از نظر مقاومت در برابر اختلاف فشار معین و یا تعیین اختلاف فشاری است که در آن گسیختگی عامل فیلتر هوا اتفاق می‌اُفتد.

بند 6-6 استاندارد ملی 34 ایران

هدف از این آزمون تعیین اثر‌ پذیری فیلتر هوا نسبت به دماهای زیاد و کم می‌باشد. جهت انجام این تست ابتدا عامل فیلتر هوا بین دو صفحه مقاوم در برابر گرما قرار گرفته و با گشتاور تعیین شده محکم می‌شود. سپس مجموعه در معرض چرخه هوای گرم و سرد تعیین شده قرار می‌گیرد. در پایان آزمون هیچ‌گونه خرابی مکانیکی و تبخیر چسبِ میان چین‌های کاغذ مجاز نمی‌باشد.

بند 6-8 استاندارد ملی 34 ایران